Frassati Catholic hosts Third Annual "Festa Frassati" Gala