Frassati Catholic High School to Break Ground on Phase 1B